Sökning: "Folke Johannesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Folke Johannesson.

  1. 1. Goodwillnedskrivningar av en ny vd : Resultatmanipulering eller enligt god redovisningssed?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonathan Arvidsson; Folke Johannesson; [2018]
    Nyckelord :Goodwill; Big bath; Resultatmanipulering; Vd-byte; Goodwillnedskrivning; IAS36; Opportunistiskt beteende;

    Sammanfattning : Goodwill uppstår vid rörelseförvärv och utgör idag en stor andel av totala tillgångar på Stockholmsbörsen. Goodwill har i tidigare forskning funnits vara en del av resultatmanipuleringsstrategin big bath, vilket innebär att ledningen medelst strategiska nedskrivningar eller avsättningar sänker resultatet för att erhålla privat vinning. LÄS MER