Sökning: "Folkrättslig metod"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Folkrättslig metod.

 1. 1. The Defense of Superior Orders - Article 33 of the ICC statute: a departure from customary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :public international law; international criminal law; jurisprudence; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The defence of superior orders is the answer to what is called the soldier’s dilemma. This is so called since on the one hand, a soldier is bound by national legislation, military practice, and often psychological pressure to unquestioningly follow the orders of his superior. LÄS MER

 2. 2. I sexualbrottens gränsland - En granskning av skyddet för barn mellan 15 och 18 år mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Friberg; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Folkrätt; Sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I barnkonventionens artikel 34 stadgas ett krav på att konventionsstaterna ska skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Uppsatsens syfte är att utreda vad detta krav på skydd innebär. LÄS MER

 3. 3. Kriminalisering av terrorismresor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Billing; [2015]
  Nyckelord :Terrorism; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom rättsdogmatisk och folkrättslig metod behandlar denna uppsats proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte och de internationella instrument som föranlett lagförslaget. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv undersöka de motstående intressen som lagförslaget innefattar. LÄS MER

 4. 4. De migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Staten Palestina

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Johansson; [2015]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 30 oktober 2014 erkände Sverige Staten Palestina. Syftet med denna uppsats är att utifrån en folkrättslig metod undersöka de migrationsrättsliga konsekvenserna av detta. LÄS MER

 5. 5. Tolkning och tillämpning av skatteavtal i ljuset av den senaste tidens rättsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Edina Catic; [2011]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att systematisera gällande rätt avseende tolkning och tillämpning av skatteavtal mot bakgrund av den senaste rättsutvecklingen. Inledningsvis redogörs för de principer och metoder samt rättskällor som har betydelse vid tolkning av skatteavtal utifrån RÅ 1987 ref. 162 Englandsfararmålet, RÅ 1996 ref. LÄS MER