Sökning: "Folkskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Folkskollärare.

 1. 1. Attityder till enhetsskolan : En jämförelse med fokus på lärarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Jon Nyman; [2014]
  Nyckelord :Enhetsskola; argument; läroverk; folkskola; fostran; demokratisering; differentiering; inlärning; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera, kartlägga och jämföra de argument som fördesfram för och emot enhetsskolans (och så småningom grundskolans) införande under perioden1940-1962. De aktörer vars argument är av intresse är folkskollärare och läroverkslärare. LÄS MER

 2. 2. Lika lön för lika arbete? : En studie av argumentationen kring folkskollärarnas lönedebatt i Svensk Läraretidning år 1906

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellen Broberg; [2013]
  Nyckelord :Pedagogik – historia; Folkskollärare; Svensk Läraretidning; argumentationsanalys; genusstruktur;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar argumentationen kring folkskollärarnas lönedebatt som presenteras i Svenska läraretidning år 1906. Fokus ligger på argumentationen kring löneförslaget som tidningen presenterar, vilka argument som används och vilka delar tidningen tar upp. LÄS MER

 3. 3. Plikttrogen och duglig : En studie av lärar- och lärarinneideal i dödsrunor åren 1928-1930

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Jessica Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Ideal; idealtyp; folkskollärare; folkskollärarinna; 1920-tal;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att studera läraridealgenom dödsrunor för att se vilka ideal som den avlidne framställdes i samt sehur dessa skiljer sig åt i ett genusperspektiv. Minnesrunorna finns publiceradei Sveriges allmänna folkskollärarföreningstidningsorgan Svensk läraretidningoch undersökningsperioden är åren 1928- 1930. LÄS MER

 4. 4. Banbrytarna : Aspekter av yrkesidentitet i folkskollärares levnadsminnen skrivna 1889 - 1933

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Sebastian Mayer; [2011]
  Nyckelord :Folkskollärare; Yrkesidentitet; 1800-talet; Utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur de tidiga folkskolelärarna i slutet av 1800–talet själva såg på sitt yrke samt att utifrån detta försöka skönja aspekter av en yrkesidentitet och deprocesser som kan tänkas omgärda denna. I uppsatsens analyseras folkskollärarnas egnahistorieskrivning utifrån 21 levnadsminnen skrivna av 19 olika folkskollärare och insända underåren 1889-1933 till SAF, Sveriges Allmänna Folkskollärarförbund, som bidrag till ”skrivandet avden svenska folkskolans historia”. LÄS MER

 5. 5. Läraryrkets ställning i 1800-talets Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karen De Roo Tapper; [2010]
  Nyckelord :Utbildningshistoria; läraryrkets ställning; professionalisering; feminisering;

  Sammanfattning : Läraryrkets ställning är ett återkommande tema i dagens debatter om skolan. Denna studie försöker kartlägga hur läraryrkets ställning såg ut på 1800-talet, genom att jämföra enskilda lärares minnesanteckningar med den utbildningshistoriska forskning som finns om ämnet idag, samt genom en internationell jämförelse. LÄS MER