Sökning: "Fonem och grafem"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Fonem och grafem.

 1. 1. Tidig läsundervisning: Ljudning eller annat? : En kvantitativ studie av yrkesverksamma lärares didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sigrid Wikström; [2023]
  Nyckelord :avkodning; bokstavskunskap; fonem-grafem-koppling; fonemisk medvetenhet; fonologisk läsning; fonologisk medvetenhet; läsning; läsundervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker och sammanställer hur yrkesverksamma lärares tidiga läsundervisning ser ut i årskurs 1. Det är en kvantitativ studie med pragmatisk utgångspunkt och särskild tonvikt på didaktiska val rörande ljudning och fonologiska strategier. Inledningsvis introduceras och definieras de centrala begreppen. LÄS MER

 2. 2. Vilket ord är längst- nyckelpiga eller tåg? : En interventionsstudie avseende fonologisk medvetenhet i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Fagerberg; Maria Svensson; [2023]
  Nyckelord :Fonem; fonologisk medvetenhet; förskoleklass; grafem; intervention; läsa-skriva-räkna-garantin; läsinlärning; tidiga insatserf;

  Sammanfattning : Regeringens beslut om tidiga stödinsatser samt läsa-skriva-räkna-garantin ställer krav på den undervisning som bedrivs i grundskolans lägre årskurser och i förskoleklass. Att bedriva läsundervisning som grundas på evidensbaserade metoder, som lär eleverna att läsa är en central del. LÄS MER

 3. 3. Upprepad läsning – en effektiv metod för ökat läsflyt? : - En interventionsstudie där upprepad läsning jämförs med kontinuerlig läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Niklasson; Elisabeth Bergström; [2023]
  Nyckelord :Läsflyt; interventionsstudie; läsmotivation; upprepad läsning; kontinuerlig läsning;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts med elever i årskurs fem från två olika skolor i mellerstaSverige. Studien syftar till att undersöka hur effektiv metoden upprepad läsning egentligen ärför att öka elevers läsflyt (läshastighet och korrekthet). LÄS MER

 4. 4. Språkets form respektive funktion i läs- och skrivundervisning : En analys av läroböcker för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Asplund Jensen; [2022]
  Nyckelord :Funktion; form; läs- och skrivundervisning; läromedel; lärobok; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I denna studie har två läroböcker för läs- och skrivinlärning i ämnet svenska för årskurs 1 analyserats avseende hur språkets form respektive funktion kommer till uttryck i dessa, avseende utformning och utrymme. Studien bygger på det sociokulturella perspektivet på lärande och utgörs av en kvalitativ respektive en kvantitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot läsflyt : En kvalitativ studie om hur lärare säger att de arbetar med elever som ännu inte har utvecklat automatiserad avkodning och ett gott läsflyt i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Linnea Klingvall; [2021]
  Nyckelord :svenska; årskurs 1–3; läsflyt; lässvårigheter; läsmotivation;

  Sammanfattning : I läroplanen står det att samtliga elever i skolan har rätt till individanpassad undervisning.Individanpassningen är högst relevant inom läsinlärning då det krävs flera parametrar för attutveckla automatiserad avkodning och ett gott läsflyt. LÄS MER