Sökning: "Fonologi"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Fonologi.

 1. 1. Skriv bara såm de låtär : En kvalitativ studie om stavningsundervisning och rättstavning i åk 1 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kajsa Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Spelling; spelling education; spelling rules; zone of proximate development; phonology; morphology; Stavning; stavningsundervisning; stavningsregler; proximala utvecklingszonen; fonologi; morfologi;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to investigate how five Swedish teachers relates to the spelling education in grade 1 and 3. The material of this study consists of texts from students from grade 1 and interviews with 5 teachers in the Stockholm area. LÄS MER

 2. 2. Hur kan läsutvecklingen underlättas för elever med dyslexi? : En sammanfattande analys av hur lärare kan arbeta för att stötta elever med dyslexi i deras läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Andersson; Lisa Frank; [2019]
  Nyckelord :dyslexi; läsning; läsutveckling; år F-3;

  Sammanfattning : En av de grundläggande kunskaperna alla elever ska kunna efter en avslutad skolgång är att läsa. Det är skolans uppgift att se till att det sker. Ett särskilt ansvar finns då hos varje lärare att stötta och hjälpa elever med lässvårigheter. Vi ansåg därav att det var av stor vikt att undersöka hur lärare kan göra just det. LÄS MER

 3. 3. Stavning i årskurs 3 : En jämförelse av elevtexter skrivna av elever i och utan lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Seijsing; Maria Martin; [2019]
  Nyckelord :Spelling; spelling errors; phonology; orthography; orthographic depth; pupil’s essays; pupil’s with and without reading disabilities; Stavning; stavfel; fonologi; ortografi; ortografisk transparens; elevtexter; elever i och utan lässvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka stavningen i 20 elevtexter skrivna av elever som antingen var i eller utan lässvårigheter när de gick i årskurs 2. Undersökningen fokuserade på stavningens korrekthet och olika typer av stavfel samt jämförde likheter och skillnader mellan texterna skrivna av elever i och utan lässvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Det finns inget fullständigt oblandat språk* En undersökning av italienska låneord i det arabiska tungomålet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arabiska

  Författare :Karl Bjur; [2018]
  Nyckelord :Hans; Wehr; Arabic; Phonological; Loan; Realization; Italian; Arabiska; Italienska; Fonologi; Morfologi; Lånord; Dialekt; Faryngalisering; kultur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This is a bachelor’s degree level study, written in Swedish, which has studied the phonological changes occurring during adoption of Italian words into the Arabic language, studying loanwords observed in the dictionary A dictionary of modern written Arabic edited by J. Milton Cowan compiled by Hans Wehr. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande stödåtgärder i svenskundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kenny Hoogesteyn; Marika Hart; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; Fonem; Fonologi; Grafem; Kunskap; Läs- och skrivsvårigheter; Läsflyt; Minne; Ordförråd; Stavningskonvention; Svårigheter; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns lämpliga stödåtgärder att införa i svenskundervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i årskurs F-3. Vi vill få en fördjupad kunskap om vilka sorts tidiga tecken det finns på att en elev har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt vilka svårigheter som är förknippade med funktionsnedsättningen. LÄS MER