Sökning: "Forfeiture of property"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Forfeiture of property.

 1. 1. Tillägnelse av pantsatta aktier - Om skiljelinjen mellan tillåten tillägnelse och ogiltigt förverkande av pant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hjörneby; [2020]
  Nyckelord :Sakrätt; EU-rätt; Insolvensrätt; Panträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 37 § i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) stadgar att avtal om förverkande av pant är ogiltiga. Syftet med bestämmelsen är att skydda gäldenären mot situationer där maktobalansen mellan den presumtiva pantsättaren och panthavaren är väldigt stor. LÄS MER

 2. 2. Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Helm; Catharina Swartz; [2017]
  Nyckelord :Besittningsskydd; Hyresgäst; Hyresvärd; Förverkandegrunder; hyresrätt; rättsfall; Security of tenure; Tenant; Landlord; Forfeiture of property; Tenancy; Case;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel - Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd. Inlämningsdatum - 2017-05-18. Kurs - FF321F Fastighetsvetenskap: examensarbete. Författare - Johanna Helm, Catharina Swartz. LÄS MER

 3. 3. Det skall inte löna sig att begå brott. En studie av den nationella och EU-rättsliga kriminalpolitiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Schmidinger; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt. EU-rätt. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Förverkande. Utvidgat förverkande. Organiserad brottslighet. Myndighetssamverkan. Brottsutbyte.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den organiserade brottslighetens utveckling är en omstridd fråga. Statistikföringen lider av en definitionsproblematik, där den organiserade brottsligheten innefattar en mångfacetterad kategori av utövare. Den gemensamma nämnaren för den organiserade brottsligheten framstår däremot som mer tydlig; en strävan om ekonomisk vinning. LÄS MER

 4. 4. Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Ramklint; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; grov organiserad brottslighet; tillgångsinriktad brottsbekämpning; förverkande; rättssäkerhet; den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bilden av Sverige som ett land utan grov organiserad brottslighet har successivt kommit att förändras. Grov organiserad brottslighet är inte längre något som svenskarna enbart associerar med södra Italien och Francis Ford Coppolas kultförklarade film Gudfadern. LÄS MER

 5. 5. Sweden’s Forfeiture Regime in a Time of Change - A comparative study of Swedish and Australian law regarding forfeiture of unexplained wealth

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Andersson; [2012]
  Nyckelord :Criminal law; comparative law; forfeiture; extended forfeiture; unexplained wealth; asset recovery; confiscation; straffrätt; komparativ rätt; förverkande; utvidgat förverkande; tillgångsinriktad brottsbekämpning; konfiskering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationellt har begreppet "gå på pengarna" vunnit mark och mer effekti-va förverkandebestämmelser anses vara en viktig åtgärd i kampen för att spåra och återföra utbytet av brott. Förverkande vid brott har till avsikt att verka avskräckande genom att förhindra brottslingar att dra nytta av brott samt återinvestera utbytet av brott i ny brottslig verksamhet. LÄS MER