Sökning: "Formativ bedömning i virtuell portfolio"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Formativ bedömning i virtuell portfolio.

  1. 1. Co-Creative Learning - using IT to Visualise Progression (CIP) : En studie av former för systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

    Författare :Nina Bergdahl; [2016]
    Nyckelord :Systematic quality management; PDCA; teaching quality; progression; learning loops; Co-Creative Learning using IT to Visualise Progression; Formative assessment in the virtual portfolio; Appreciative Leadership; Systematiskt kvalitetsarbete; PDCA; undervisningskvalitet; progression; lärandeloopar; Co-Creative Learning; Formativ bedömning i virtuell portfolio; Appreciative Leadership;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att dels att förstå hur systematiskt kvalitetsarbete kan se ut på klassrumsnivå och dels vad det innebär att tillämpa det utifrån elevperspektiv, och dels att jämföra hur elevernas måluppfyllelse utvecklats i jämförelse med en kontrollgrupp. Resultatet av detta har fört med sig att examensarbetet bidrar med ett föreslag på hur kvalitetsarbete kan ske på klassrumsnivå; här kallat Co Creative Learning - using IT to Visualise Progression (CIP). LÄS MER