Sökning: "Formativ bedömning i vuxenutbildning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Formativ bedömning i vuxenutbildning.

 1. 1. Kamratbedömning - Elevröster från kommunal gymnasial vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :essens; fenomenologi; företagsekonomi; Husserl; kamratbedömning; Komvux;

  Sammanfattning : Kamratbedömning kan användas som ett verktyg för att få elever att sinsemellan kommunicera om ämnen och uppgifter inom skolan. Genom enkelheten i elevernas språk kan deras förståelse av ämnesspecifika begrepp utvecklas, något som är av stor betydelse inom ämnet företagsekonomi (Topping 2009 s.24, Cowie 2005 ss.145, 150). LÄS MER

 2. 2. Validering och bedömning : i svenska som andraspråk på grundläggande nivå för vuxenstuderande

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Charlotte Florby; [2014]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; bedömning; validering; komvux; vuxenutbildning; grundläggande utbildning; formativ och summativ bedömning; sambedömning; nationella prov; pedagogiskt bedömningsstöd;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är studera lärares validering och bedömning i kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå på olika skolor inom vuxenutbildningen. Vidare studeras likheter och skillnader i fråga om validering och bedömning mellan de olika skolorna samt lärarnas behov av ett pedagogiskt bedömningsstöd. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning-motsvarar elevens upplevelser lärarens intentioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Guntell; [2012]
  Nyckelord :bedömning; vuxenutbildning; elevperspektiv; formativ bedömning; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund till denna studie är att jag länge varit nyfiken på var lärare och elev möts i det arbetssätt som benämns formativ bedömning, men också var de kanske inte möts. Vidare har jag velat ge ett elevperspektiv på formativ bedömning, en infallsvinkel jag tycker mig sakna i forskning och debatt. LÄS MER