Sökning: "Formativ bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 764 uppsatser innehållade orden Formativ bedömning.

 1. 1. Återkoppling som möjlighet och utmaning : En kvalitativ studie om gymnasielärares uppfattning om återkoppling som strategi för att utveckla elevens skriftspråkliga kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :assessment; assessment for learning; feedback; students´ texts; formative assessment; writing skills; written language; bedömning; återkoppling; elevtexter; formativ bedömning; skrivutveckling; skriftspråk;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att studera hur lärare arbetar med återkoppling för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper i förhållande till kunskapskrav. Ett delsyfte är att även undersöka vilka möjligheter och utmaningar lärarna ser med återkoppling på elevtexter som strategi för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Dahlqvist; Helena Nordin; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Gruppdiskussioner; Läsförståelseutveckling; Reciprocal Teaching; Quality Talk;

  Sammanfattning : Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. LÄS MER

 3. 3. Formativ återkoppling i klassrummet : En systematisk litteraturstudie över hur lärare ger återkoppling i skrivprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Nordlöf; Amalia Steiner; [2022]
  Nyckelord :Feedback; formative assessment; writing; Återkoppling; skrivande; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie presenterar aktuell forskning om lärares formativa återkoppling under elevernas skrivprocess. Syftet är att besvara frågeställningar om hur lärare använder muntlig och skriftlig återkoppling och vilka effekter återkopplingen ger. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning inom idrott och hälsa : En intervjustudie med gymnasielärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Saif Al-Khalisi; Ludvig Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bedömning för lärandet; distansundervisning; nyckelstrategier; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att arbete med formativ bedömning kan ha en stark effekt på lärandeprocessen både för lärare och elever. Denna form av bedömning delar ansvaret för lärandet till tre olika aktörer: lärare, elev och även kamrat som tillsammans ska stödja och fördjupa lärandet. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning i modersmålsundervisning : Ett sätt att främja lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :ALI SHAMMARI; Fatma Hashem; [2022]
  Nyckelord :formativ bedömning; självreglering; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur modersmålslärare arbetar med formativ bedömningi sin undervisning, samt vilka pedagogiska implikationer denna typ av bedömning har påelevens lärande, motivation och måluppfyllelse. Intresset bakom valet av det härproblemområdet grundar sig i att vi, i vårt dagliga arbete med modersmål, har identifierat ettantal utmaningar och svårigheter i just arbetet med modersmålsundervisning. LÄS MER