Sökning: "Formativ bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 829 uppsatser innehållade orden Formativ bedömning.

 1. 1. Formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap samt dess koppling till synen på lärande : Möjligheter och utmaningar för en förbättrad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Andreas Berggren; Johan Rydberg; [2024]
  Nyckelord :Formativ bedömning; återkoppling; matematik; biologi; fysik; lärandeteorier;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie, som ämnar att undersöka vad som kännetecknar formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap samt hur formativ bedömning knyter an till olika lärandeteorier. Formativ bedömning är en praktik som visat sig hjälpa elever att utveckla nya kunskaper och förmågor. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Maja Lundberg; Kajsa Adamsson; [2024]
  Nyckelord :Bedömning; bedömningspraktiker; bedömningsverktyg; blindundervisning; bildämnet; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Bedömning i bild är något som vi som lärarstudenter ofta brottats med, därför har vi valt att undersöka och sammanställa forskning från fältet som kan svara på frågeställningen “Vad finns det för forskning om bedömning i bildämnet?” och som kan relateras till och stödja oss i vår kommande yrkesprofession som bildlärare. Materialet är insamlat systematiskt genom sökningar på tre databaser och har genom urvalsprocesser resulterat i tio valda artiklar som utgör kunskapsöversiktens resultat. LÄS MER

 3. 3. Att skapa livslång hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elise Jansson Forsman; Lucas Jahjah; [2024]
  Nyckelord :Health; Practical Education; Assessment; Healthying; learning by doing; Hälsa; Praktisk undervisning; Bedömning; Hälsoförmåga; Upplevelsebaserad pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa förmedlar och befäster praktisk kunskap hos elever med syfte att skapa livslång hälsa. Studiens frågeställningar: Hur arbetar gymnasielärarna praktiskt med hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur bedöms de praktiska momenten i hälsa i ämnet idrott och hälsa? Teori och Metod Studien har en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där intervjuguiden skapats utifrån teorin om learning by doing samt begreppet healthying. LÄS MER

 4. 4. Friluftslivsundervisning på högstadiet : en enkätstudie om formativ bedömning och ramfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Rosén; Nathan Freeman; [2024]
  Nyckelord :Friluftsliv; formativ bedömning; ramfaktorer; högstadie; enkätstudie;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på högstadiet arbetar inom friluftsliv, vilka aktiviteter som premieras, samt hur de beskriver att deras arbete med formativ bedömning inom friluftsliv ser ut. Vidare ämnar vi även analysera de ramfaktorer som påverkar friluftslivsundervisning och den formativabedömningen inom friluftsliv. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar vid implementering av formativ bedömning i matematikundervisning : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Julia Cruciat; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER