Sökning: "Formative assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade orden Formative assessment.

 1. 1. Formative assessment in elementary school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hannah Blecher; Martin Hörlin; [2021]
  Nyckelord :formative assessment; formative feedback; ESL; elementary school; primary school;

  Sammanfattning : This study's purpose is to investigate formative assessment/feedback in elementary school. According to the Curriculum (2018), it is essential to use formative feedback in the classroom because it helps students progress in their learning. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i Idrottspraktiken : Lärares uppfattningar om återkopplingens inverkan på undervisning och lärande i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Eriksson; Carl-Christian Olsson; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; self assessment; peer assessment; physical education; qualitative interview study; Formativ bedömning; feedback; återkoppling; självbedömning; kamratbedömning; idrott och hälsa; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka högstadielärares idéer och tillämpning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa, samt vilken typ av formativ bedömning lärarna anser hjälper eleverna bäst i deras lärande. Till studien hör följande frågeställningar: (1) Vilka idéer, värderingar och normer kännetecknar lärares uppfattning om formativ bedömning och dess tillämpning i undervisningen? (2) Vilken typ av formativ bedömning anser idrottslärare hjälper eleverna bäst i sitt lärande? (3) Vilka skillnader finns mellan idrottslärare i deras användning och konceptualisering av formativ bedömning? Studiens kvalitativa ansats har resulterat i semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa (IH) i årskurs 7-9. LÄS MER

 3. 3. Formativa bedömningens påverkan på elevers progression i skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Erika Guardado; Amanda Sköld; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; assessment for learning; writing; Formativ bedömning; skrivande; progression; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på hur elevernas skrivutveckling gynnas av en formativ bedömning. Metoden har bestått av informationssökning där resultatet av källorna sedan har bearbetats och noggrant granskats samt slutligen sammanställts. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning i den tidiga skrivundervisningen : Lågstadielärares syn på sin undervisningspraktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Oklinski Noah; Moa Hellgren Franzén; [2021]
  Nyckelord :effective feedback; feedback; formative assessment; primary school; primary school pupils; primary school teachers; scaffolding; sociocultural theory; writing education; Effektiv feedback; formativ bedömning; grundskola; lågstadieelever; lågstadielärare; skrivundervisning; sociokulturell teori; stöttning; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur formativ bedömning kommer till uttryck i lågstadielärares yrkesutövning i skrivundervisning samt de utmaningar och svårigheter som det kan innebära. Undersökningen bygger på data som samlades in genom semistrukturerade intervjuer om formativ bedömning i skrivundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Användning av formativ bedömning för att undervisa i genus på teknikprogrammet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Valeria Lundberg; [2021]
  Nyckelord :bedömningsmatris; formativ bedömning; genus; kamratrespons; teknik; undervisning;

  Sammanfattning : Efter att eleverna har avslutat kursen Teknik 1 på teknikprogrammet förväntas de kunna beskriva hur föreställningar inom teknikområdet påverkar uppfattningar om genus samt hur genus påverkar teknik och teknikutveckling. Det finns en stor brist på både forskning och undervisningsmaterial om genus och teknik. LÄS MER