Sökning: "Formell styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Formell styrning.

 1. 1. Är distansjobb här för att stanna? : En studie av verksamhetsstyrning i offentlig verksamhet vid covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikael Andersson; Andréas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; distansarbete; offentlig verksamhet; digitalisering;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har orsakat förändringar i samhället och lett till att organisationer behövt ställa om till att låta personal arbeta hemma. I kombination med en påskyndad digitalisering ställer det krav på hur verksamhetsstyrning bedrivs. LÄS MER

 2. 2. Distansarbetets påverkan på samordningsmekanismerna : Och dess effekter på målkongruens och graden av måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elsa Johansson; Sofie Karlsson; Emma Tigerström; [2021]
  Nyckelord :Teleworking; goal management; coordination mechanisms; formal management; informal management; goal congruence; goal fulfillment; Distansarbete; målstyrning; samordningsmekanismer; formell styrning; informell styrning; målkongruens; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Inledning: Rekommendationerna om distansarbete under pandemin har haftstor påverkan på arbetsmiljön. Kommunikationskanalerna och de naturligamötesplatserna har förändrats, vilket i sin tur har påverkan påsamordningsmekanismerna inom målstyrningen. LÄS MER

 3. 3. Horisontella stuprör : En utvärdering av hur Upplands Väsby kommun arbetar med frågor inom tvärsektoriella politikområden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sonia Ruyter; [2021]
  Nyckelord :tvärsektoriella politikområden horisontell samordning informell integrering formell policy- och processintegrering kommunal förvaltning;

  Sammanfattning : Forskningen inom offentlig förvaltning har börjat uppmärksamma nya samarbetsformer för styrning – horisontella partnerskap ersätter den traditionella modellen (Rogers & Weber, 2010). Komplexa samhällsfrågor får ta större del av ljuset på den politiska arenan vilket återspeglas i de politiska mål som diskuteras även på kommunal nivå. LÄS MER

 4. 4. Det lokala bankkontoret i digitaliseringens fotspår : En kvalitativ undersökning av de lokala bankchefernas kundrelationsskapande under den digitala transformationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Syrén; Max Svensson; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformation; Lokal Bank; Kundrelation; Relationsmarknadsföring; Informell Styrning; Formell Styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den digitala transformationen har drastiskt påverkat hur bankernaskunder genomför sina bankärenden och de spenderar mindre tid på bankkontoret än tidigare.Samtidigt som bankerna vill att kunden ska bli mer självständig med sina bankärenden i ettlönsamhetssyfte vill de fortfarande ha en stark relation med kunden. LÄS MER

 5. 5. Kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag som hybridorganisationer : Hur styrs dessa bolag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Jareving; Cassandra Bäckström; [2020]
  Nyckelord :Management control systems; Kommunala bostadsaktiebolag; hybridorganisation; PAR-ramverk;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur används styrning i en hybridorganisation i form av ett kommunalt allmännyttigt bostadsaktiebolag, utifrån PAR-ramverket? Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och skapa förståelse för hur hybridorganisationer, i form av kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag arbetar med styrning i sina verksamheter, med grund i Merchant och Van der Stedes (2017) PAR-ramverk. Metod: Uppsatsförfattarna har använt sig av en abduktiv forskningsansats, där en kvalitativ studie har genomförts genom intervjuer med sex personer från tre olika kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag. LÄS MER