Sökning: "Forms of care"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade orden Forms of care.

 1. 1. A labour-free childhood? African perspectives on international child rights policies.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Dorotea Reuterswärd; [2023-11-22]
  Nyckelord :childhood; child labour; child rights; policy; literature review; ideal type; postcolonialism; Africa;

  Sammanfattning : This paper notes that one prominent trait of Western thinking about children is that childhood should be protected and care-free. For example, if children are engaged in work, their childhood is seen as 'lost'. LÄS MER

 2. 2. Att bli gammal i ett främmande land. : En kvalitativ studie om äldre syriska invandrares perspektiv på åldrande och socialt stöd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ola Alkhatib; Emil Darwich; [2023]
  Nyckelord :Older Syrian migrants; Forms of care; Relative support; Migration; Integration; Hermeneutic; Maslows behavior hierarchy; Social exclusion; Filial piety.; Äldre syriska invandrare; Omsorgsformer; Anhörigstöd; Migration; Integration; Hermeneutik; Maslows behovshierarki; Social exklusion; Filial fromhet.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase understanding of how older Syrian migrants experience aging in Sweden as well as their perspective on needs related to aging and how these needs can be met. The empirical base of the study was eight semi-structured qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. Olika styrningslogiker inom hemtjänsten : En kvalitativ studie om olika styrformer inom hemtjänsten på organisatorisk nivå och individnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Nummedal; Josefin Norrman; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Micromanagement; New Public Management; Standardisation; Trust-based governance; Detaljstyrning; Tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Trust-based management has been a subject for discussion in the Swedish government resulting from shortcomings of New Public Management, a method inspired by the KPI-driven (Key Performance Indicator) nature of the private sector, which has turned into a form of micromanagement when applied in the public sector. In order to address this, the Swedish government gave the delegation of trust the assignment to spread knowledge about how the alternative, trust-based governance, can be used in the public sector. LÄS MER

 4. 4. Den värdebaserade vårdens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ster Arafat; Christa Maria Raheb; [2023]
  Nyckelord :Value-based healthcare; healthcare; patient; caregivers; customer; Värdebaserad vård; sjukvården; patient; vårdgivare; kund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur införandet av managementkonceptet värdebaserad vård upplevs av vårdgivare respektive patienter. Vi vill även undersöka hur arbetet med värdebaserad vård påverkar kvaliteten av vården. LÄS MER

 5. 5. Maskulinitetsuttryck i Encrochatkonversationer : En diskurspsykologisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Vanessa Malmström; Jorinde Van Dongeren; [2023]
  Nyckelord :Masculinity; Homosociality; Organized Crime; Encrochat; maskulinitet; homosocialitet; organiserad brottslighet; Encrochat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur maskulinitet uttryckte sig i chattmeddelanden mellan män involverade i organiserad brottslighet i Stockholm. Vi tillämpade en diskurspsykologisk analysmetod på ett datamaterial som bestod av 500 sidor chattkonversationer från fem slumpmässigt valda personer, vilka alla blivit dömda för brott kopplade till organiserad brottslighet inom samma brottmål. LÄS MER