Sökning: "Forskarrollen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Forskarrollen.

 1. 1. HÄLSA, OJÄMLIKHET OCH ANSVAR - En litteraturstudie av omvårdnadsforskning som använder ett intersektionalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Gustén; Liv Nordlund; [2015-12-04]
  Nyckelord :Forskarrollen; hälsa; intersektionalitetsperspektiv; kategorier; omvårdnad; omvårdnadsforskning; ojämlikheter i hälsa; sjuksköterskans ansvar; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån en syn på hälsa som inkluderar människans sammanhang och påverkan av samhällets organisering, samt ett uppdrag för sjuksköterskan att aktivt verka mot de ojämlikheter i hälsa som existerar i vår värld, eftersöktes en kritisk teori inom omvårdnadsfältet. Intersektionalitetsperspektivet med sin förståelse för samverkandemaktordningar eller identitetskategorier har på senare år använts inom omvårdnadsforskning över hela världen för att skapa kunskap relaterat till hälsoojämlikheter. LÄS MER

 2. 2. Elever i behov av särskilt stöd : En kvalitativ intervjustudie om vuxnas uppfattningar gällande elevers utbildning på tre resursskolor

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Darinka Medina; [2015]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; friskolor med begränsat mottagande; resursskolor; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; normalitet; utbildning; särskiljande undervisning; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka skolpersonals uppfattningar om elever i behov av särskilt stöd och den utbildning som erbjuds på tre resursskolor. Sju kvalitativa intervjuer har genomförts och resultatet har analyserats genom en tematisk analys med fokus på innehåll, framträdande mönster och mångtydigheter i utsagorna. LÄS MER

 3. 3. Att göra demokrati : En kartläggning av forskningen om Botkyrkas demokratiarbete

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Klara Hallberg; [2014]
  Nyckelord :Botkyrka; democratic ideals; methodology; the role of the researcher; planning; participatory research; citizens; Botkyrka; demokratiideal; metodologi; forskarrollen; planering; deltagande forskning; medborgare.;

  Sammanfattning : By studying a place or a phenomena research contributes to the creation of the image of the thing that he or she studies. Also, planning is seen as a democratic tool, a way to ”make” democracy. In order to see what democratic ideals that is being express it becomes important to study the research about democracy in Botkyrka. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer i aktionsforskning och aktionslärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Annekartin Andersson; [2010]
  Nyckelord :Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Hylte kommun, min arbetsgivare, gav mig möjlighet som förskollärare, att få gå utbildningen Aktionslärande inom fältet för utbildningsvetenskap, 40 p- magisterprogram med ämnesbredd. I den ingick att skriva en uppsats, vilket är detta dokument. LÄS MER

 5. 5. Vision möter verklighet : Forskarrollen i relation till lärande för alla.

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Marie Rebmann; Carina Sjödin; [2006]
  Nyckelord :researcher; grounded theory; adult learning; gender.; forskarrollen; vuxenpedagogik; grundad teori; kön.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the researcher experiences its role in real life in relation to the field of education and adult learning. The context of the study is the academic department of education and adult learning in Swedish institutions. This is a qualitative study, inspired by Grounded Theory. LÄS MER