Sökning: "Forskning om litteratur i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden Forskning om litteratur i förskolan.

 1. 1. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur på schemat : En studie om lärares didaktiska val i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Tina Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :litteraturdidaktik; litteraturundervisning; förskoleklass till årskurs 3; kunskapssyn; erfarenhetspedagogik; Malmgrens ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Beroende på lärares ämnes- och kunskapssyn kan de välja bort eller prioritera delar som de själva anser bör inkluderas i undervisningssammanhang. Tidigare forskning visar att litteraturundervisningen genom tiden har färgats av en kunskapssyn där läsning ska bidra till att utveckla elevernas personlighet, att skapa goda medborgare och att den litteratur som ska läsas i skolan bör bidra till elevernas fortsatta utveckling att ”göra rätt”. LÄS MER

 3. 3. Barns möte med planerad undervisning : En barndomssociologisk studie ur ett åldersperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Bäckström; [2022]
  Nyckelord :Barndomssociologi; barns aktörskap; lek; planerad undervisning; ålder;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa och komparativa studie bygger på planerad undervisning i förskolan och hur barn i olika åldrar möter denna undervisning. Jag har utgått från ett åldersperspektiv för att ta reda på hur barns möte med den planerade undervisningen tar sig uttryck och har observerat vad det finns för likheter och skillnader mellan äldre och yngre barn vid dessa tillfällen. LÄS MER

 4. 4. Uterummet : - Vad säger förskollärare om utomhusundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Ungvari; Lina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Lek; Undervisning; Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : I arbetet undersöker vi vad förskollärare säger om utomhuspedagogik och hur de använder uterummet i sin verksamhet. Via studien besvaras undersökningsfrågan vilka faktorer som förskollärare ser som betydande för arbetet med utomhuspedagogik i förskolan. 19 förskollärare har genomfört en enkätundersökning online. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar pedagoger med inskolning i förskolan? : Enkätstudie om pedagogernas arbete med inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annika Sjöberg Ström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract I min utbildning till förskollärare vaknade intresset för inskolning och ankytning i förskolan. med inskolningen i förskolan. Hur pedagogerna arbetar med inskolningen i förskolan när de minsta barnen kommer för inskolning i förskolan. LÄS MER