Sökning: "Forsman Frida"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Forsman Frida.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ATT SCREENA FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Forsman Frida; Lundbladh Cecilia; [2023-03-16]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; screening; sjuksköterska; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik visar att våld i nära relationer är vanligt förekommande bland vuxna individer i samhället och är därför ett utbrett folkhälsoproblem. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, eller sexuellt. LÄS MER

 2. 2. En läromedelsanalys : diskurser bortom de tryckta medierna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Frida Forsman; Michelle Malmström; [2023]
  Nyckelord :Multimodalitet; medier; digitala verktyg; vidgat textbegrepp; läromedel; läromedelsanalys; diskursanalys; svenskämnet; högstadiet; tradition;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur andra medier än den tryckta texten behandlas i läromedel för högstadiets svenskämne. Mot bakgrund av läroplansformuleringar, svenskämnestraditioner och en vidgad syn på begreppet text, där exempelvis litteratur, narrativ och sakprosa utvidgats och omfattar fler format än det tryckta, har vi valt att göra en diskursanalys där vi även applicerat en medieekologisk tolkningsram som riktar fokus mot medier och dess teknologi samt mediers historiska utveckling och påverkan av samhället. LÄS MER

 3. 3. Lust att läsa – genom det multimodala? : En systematisk litteraturstudie om sambandet mellan multimodala texter och elevers läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Frida Forsman; Michelle Malmström; [2022]
  Nyckelord :multimodal; multimodal text; multimodal; undervisning; högstadiet; läslust; motivation; textvärld; vidgat textbegrepp;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga vad aktuell forskning säger om sambandet mellan multimodalitet och högstadieelevers läslust. I studien ingår både vetenskapliga artiklar och avhandlingar. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ronja Forsman; Frida Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvalitativ innehållsanalys; upplevelse; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen och drabbar cirka 8000 personer varje år i Sverige. För att kunna förbättra livskvaliteten för kvinnor med bröstcancer krävs det att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt. LÄS MER

 5. 5. Att göra plats : Det offentliga rummet i den samtida staden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Frida Forsman; [2010]
  Nyckelord :offentligt rum; offentlighet; stadsmässighet; plats; stadsrum; Göteborg; Norra älvstranden; Södra älvstranden; Kanaltorget; Esperantoplatsen; platsproduktion;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som karaktäriserar planeringen av det offentliga rummet i den samtida svenska staden, samt hur dagens utformning av det offentliga rummet påverkar dess användning. De förändringar som många svenska städer genomgått sedan 1970- talet återspeglas idag på olika sätt i stadsmiljön. LÄS MER