Sökning: "Forward observation instrument"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Forward observation instrument.

 1. 1. IFRS 9 Finansiella instrument : Vilken effekt den nya regleringen har på svenska banker efter införandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Fjellstedt; Daniel Fischer; [2019]
  Nyckelord :IFRS 9; IAS 39; Shareholders equity; Credit loss; Solidity; Expected Credit Loss model; Tier 1 capital; Capital adequacy ratio; IFRS 9; IAS 39; eget kapital; soliditet; Expected Credit Loss ECL modellen; kärnprimärkapital; kapitalrelationen;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny reglering har införts den 1 januari 2018, vilket är IFRS 9 finansiella instrument som ersätter IAS 39. Värdering och redovisning förändras från en objektiv till en subjektiv bedömning av kreditförluster. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken effekt IFRS 9 har på svenska banker efter införandet. LÄS MER

 2. 2. On-Line Market Microstructure Prediction Using Hidden Markov Models

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Måns Tillman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the last decades, financial markets have undergone dramatic changes. With the advent of the arbitrage pricing theory, along with new technology, markets have become more efficient. LÄS MER

 3. 3. Development of Methods and Guidelines for Upper Extremity Injury in Car Accidents

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oscar Cyrén; Moa Harryson; [2016]
  Nyckelord :Biomechanics; Upper Extremity Injury Prevention; Fractures; Car Crash; Car Accidents;

  Sammanfattning : The project focus has been development of guidelines and methods for upperextremity injury reduction in car crashes. The safety of the central body partsimproves which indicates the need to develop methods for avoiding non-lifethreatening injuries such as fracture of the arms. LÄS MER

 4. 4. Den militära nyttan med ett digitalt eldledningsstödssystem vid precisionbekämpning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Militärtekniska avdelningen (MTA)

  Författare :Lars Göran Rutgersson; [2010]
  Nyckelord :Rapid mapping; Forward observation instrument; FOI; precision fire; Target Location Error; TLE; Military-technology; Taktisk kartering; Eldlednings och observationsinstrument; EOI; Precisionsbekämpning; Target Location Error; TLE; Eldledningsstödssystem; Militärteknik;

  Sammanfattning : Då dagens konflikter ofta utspelar sig mitt ibland civilbefolkningen och där aktörerna kan utgöras av allt från miliser till kriminella gäng ställs det nya krav på de militära förmågorna för att kunna agera i dessa komplexa miljöer. En generell trend för dagens artilleriförband är att de används till att verka mot mindre målgrupper utgörandes av två till fyra personer. LÄS MER

 5. 5. Den militära nyttan med geografiska informationssystem kopplat till eldlednings- och observationsinstrumentet vid precisionsbekämpning.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lars Göran Rutgersson; [2009]
  Nyckelord :Geographic information system GIS ; Rapid mapping; Forward observation instrument EOI ; precision fire; Military-technology; Geografisk informationssystem GIS ; Taktisk kartering; Eldlednings- och observationsinstrument EOI ; Precisionsbekämpning; Militärteknik;

  Sammanfattning : I takt med Försvarsmaktens ökade engagemang internationellt och det faktum att alla insatsförband inom Försvarsmakten ska kunna verka på alla konfliktnivåer och i en urban miljö kommer nya krav och behov på bekämpningsförmågan att uppstå avseende precisionsbekämpning.Med hjälp av ett GIS kopplat till EOI:et vid en insats i en urban miljö kan en rad vinster erhållas för att stödja artilleriet vad avser precisionsbekämpning. LÄS MER