Sökning: "Foucaults maktstrukturer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Foucaults maktstrukturer.

 1. 1. FÖRSKOLANS LÄROPLAN, PEDAGOGEN OCH SVENSKHETENS NORM : En diskursanalys om utpekandet av ”den Andre” i förskolans läroplan, Lpfö 98:18

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alaa Mustafa; [2021]
  Nyckelord :förskolans läroplan; förskola; Lpfö 98:18; pedagogik; ”vi och dom”; ”de andra”; norm; språk; makt; identitet; Vithet; svenskhet;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva en diskursanalys om, och i så fall hur, representativa begrepp i förskolans läroplan Lpfö 98:18 speglar maktförhållandet i majoritetssamhällets normer. Jag har genom att anta ett poststrukturalistiskt perspektiv belyst och analyserat konstruktionen av begreppen demokrati, norm, språk och identitet i förskolans läroplan Lpfö 98:18. LÄS MER

 2. 2. Pornhubs Coronamarknadsföring - En studie om Pornhubs marknadsföring av kvinnor under covid-19-pandemin2020.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hanna Meyer; [2020]
  Nyckelord :Pornografi; marknadsföring; Pornhub; covid-19 pandemin; Instagram; makt- och normaliseringsteori; Foucaults maktanalys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Stay at home if you can and we’ll keep you entertained (…)”. Nämnda citat kom-mer från Pornhub, den hemsida som har flest pornografiska videos i världen. Citatet publicerades i samband med covid-19-pandemin 2020 och är ett exempel på hur Pornhub utnyttjat en situation där människor är extra sårbara för att locka till sig kunder. LÄS MER

 3. 3. "Glada läderbögar och lesbiska på motorcykel" : Hejarop eller reproducerande av redan existerande stereotyper av hbtqi-personer i media?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Malmros; [2020]
  Nyckelord :Pride; Prideparaden; hbtqi; queer; queerteori;

  Sammanfattning : Från fjollor och flator till läderbögar och lesbiska på motorcykel – så beskrivs bland annat deltagarna i Prideparaden i svensk media. Den tidigare radikala manifestationen har sina rötter i New York som 1979 bröts ut i ett uppror gentemot det polisvåld som existerade mot hbtqi-personer i dåtidens USA. LÄS MER

 4. 4. Rohingya Conflict : A minority in Myanmar

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ewa Einarsson; [2019]
  Nyckelord :En undersökning om maktrelationerna i Rohingya konflikten utifrån Foulcaults maktperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att analysera Rohingya konflikten utifrån maktrelationer, genom att tillämpa Diskursanalysen och Foucaults makt begrepp. Vidare har syftet varit att undersöka på vilket sätt maktrelationer bidragit till konflikten, genom att tillämpa följande frågeställningar Vilka strukturella maktstrukturer blir synliga i diskursen? Vilka normer och värden som styr kunskapssynen samt bidrar till upprätthållande av maktrelationerna? Slutsatsen av analysen är att Myanmars juridiska instanser inte kan förse människor med det skydd som är önskvärt av en stat. LÄS MER

 5. 5. Power and Patients : An ethnological study of access to maternity care in rural Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elin Nordin; [2018]
  Nyckelord :Ethnology; Ethnography; Gender; Intersectionality; Neoliberalization; Public Engagement; Rurality; Etnologi; Etnografi; Förlossningsvård; Glesbygd; Intersektionalitet; Genus; Neoliberalism; Samhällsengagemang;

  Sammanfattning : In february 2017 the maternity ward in Sollefteå was shut down. The citizens of the surrounding area, Ådalen, thus have more than two hours - with private transportation on narrow roads without phone connection - to the nearest maternity ward. LÄS MER