Sökning: "Frågeställning kring inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Frågeställning kring inkludering.

 1. 1. Har Strindberg en plats i dagens klassrum?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rebecka Hillman; Erica Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :August Strindberg; feministisk litteraturteori; feministisk pedagogik; genus; genusmedveten läsning; litteraturundervisning; litterär kanon; normkritisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt har vi haft för avsikt att undersöka vad forskningen säger om hur kanoniserade verk kan läsas på ett genusmedvetet sätt för att främja en reflekterande undervisning på högstadiet och gymnasiet. I undersökningen av detta område har vi identifierat fyra teman, som alla kopplats till genusmedvetenhet, i vilka vi tagit avstamp för att besvara arbetets frågeställning  Hur kan kanoniserade litterära verk läsas för att främja genusmedvetenhet?  Dessa fyra teman är genusmedvetenhet i förhållande till kanonbegreppet, teoribildning, pedagogiska strategier och förhållningssätt samt ett litterärt exempel i form av förankring i August Strindbergs Fröken Julie (1888). LÄS MER

 2. 2. Inkludering i klassrummet : Lärarnas syn på att inkludera barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Feli; Maria Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :inkludering; lärare; elever i behov av särskilt stöd; strategier; problematik.;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att få en förståelse hur inkludering tas i beaktning utifrån lärares erfarenheter. Vår frågeställning var hur lärare inkluderar elever i undervisningen framförallt elever i behov av särskilt stöd. Vår andra frågeställning syftar på om det finns hinder kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Det finns sätt som underlättar andraspråkselevers språkutveckling. : En litteraturstudie om arbetssätt som främjar andraspråkselevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Mellberg; Korkis Maria; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; andraspråkselever; språkutveckling; interaktion; stöttning; transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att lyfta fram vad tidigare forskning kommit fram till angående hur lärare kan arbeta för att hjälpa andraspråkselevers språkutveckling på bästa sätt i de tidiga skolåren. Litteraturstudien kommer dessutom att belysa vad forskningen framhåller som bra och effektiva arbetssätt när det kommer till andraspråkselevers språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Genus, stereotyper och spel : En studie om igenkänning av stereotypt kroppsspråk hos spelkaraktärer utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sophie Högsta; Carl Myhrén; [2019]
  Nyckelord :Genus; kroppsspråk; stereotyper; spel; representation;

  Sammanfattning : Stereotyper, gällande bland annat genus, förekommer ofta i spel, och därför har vi valt att granska detta område. Arbetets frågeställning löd: Vilka attityder har grafiker inom spelutveckling till stereotypa könsrepresentationer av spelkaraktärer, samt hur, och varför, de skulle kunna implementera dessa åsikter i framtida dataspel för att återspegla mer inkludering och mångfald genom karaktärsdesign? För att besvara frågeställningen skapades två 3D-modellerade karaktärer, en man och en kvinna, som sedan poserades i 10 stereotypa kroppshållningar. LÄS MER

 5. 5. En förskola för alla? : några förskollärares upplevelser kring inkludering i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emelie Jörgensen; Malin Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; alla barn; förskola; förskollärare; anpassning; tillgänglighet; delaktighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare upplever begreppet inkludering, hur de beskriver sig arbeta med det samt vilka erfarenheter de har av inkluderingsarbetet i förskolan. För att få svar på vår frågeställning kring vilka möjligheter och svårigheter förskollärare upplever i arbetet med inkludering har personliga intervjuer genomförts. LÄS MER