Sökning: "Frågeställning logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Frågeställning logistik.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på lånemarknaden : En kvantitativ studie om låntagares val av långivare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Billsten; Olle Dolk; [2019]
  Nyckelord :Lån; Digitalisering; Generationer; Kundnöjdhet; Osäkerhet och risk; Förtroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banker utgör en viktig del i dagens finansiella system med huvudsaklig uppgift att omfördela investeringar och besparingar, fördela risker samt tillhandahålla effektiva betalningslösningar. Lånemarknaden har länge tillhört bankernas säkraste inkomstkälla men digitaliseringens framfart har nu öppnat möjligheter för nya aktörer. LÄS MER

 2. 2. “Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde?” En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Andersson; Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tjänstedominant logik; citylogistik; kommuner och logistik; värdeskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde? En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt Nivå: Kandidatuppsats i Logistics Service Management, VT 2018 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Syfte och frågeställning: Syftet med vår studie är att belysa komplexiteten i begreppet logistik samt hur olika aktörer i samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har logistik som en tjänst för de olika aktörerna i ett citylogistikprojekt? Metod: För att svara på studiens frågeställning har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 3. 3. Optimeringsmetod för färdigvarulager : En fallstudie hos Emballator Växjöplast

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Beatrice Lidner; Emilia Grenstadius; [2018]
  Nyckelord :safety; service level; utilization rate; order picking time; capital tied up; färdigvarulager; optimering; multi-criteria optimization; säkerhet; servicenivå; volymutnyttjande; plocktid; kapitalbindning;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Emballator Växjöplast prioriterar och resonerar kring aspekterna volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning och servicenivå vid optimering av deras färdigvarulager. Författarna kom fram till följande slutsats: Fallföretaget prioriterar säkerhet högst för att skydda individen Servicenivå prioriteras efter säkerhet då de arbetar kundfokuserat. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av plockprocessen - högfrekventa artiklars dubbla lagerplacering : En fallstudie på Staples Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2018]
  Nyckelord :Logistik; Orderplockprocess; Automatiserat lager; Processkartläggning; Förbättringsåtgärder; högfrekventa artiklar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många processer som är viktiga för att ett lager ska fungera så optimalt som möjligt. En av dessa processer spelar stor roll för att en lagerverksamhet ska vara effektiv och denna är plockprocessen. Fungerar inte denna process väl – påverkas kunden på ett negativt sätt. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av plockprocess : En fallstudie på Bilvårdsgrossisten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Rosvall; Viktor Lindestam; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; automation; order picking process; implementationen; flaws; criterias; requirements; Digitalisering; automatisering; plockprocess; implementering; brister; kriterier; krav;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Richards (2014) har digitalisering förvandlat plockprocessen och förbättrat noggrannhet och produktivitet signifikant. Bilvårdsgrossisten upplever att deras plockprocess fungerar relativt bra men att det finns vissa brister som kan lösas av digitalisering. LÄS MER