Sökning: "Frågeställningar om genus"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade orden Frågeställningar om genus.

 1. 1. ”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Jensen; [2020-02-28]
  Nyckelord :Könsroller; jämställdhet; sexualitet; läromedel; läroböcker; samhällskunskap; heteronormativitet; genus.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kunskap om jämställdhet, könsroller och sexualitet i nyareläroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet förmedlas och framställs. Detta gör jag genomatt kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hurförfattaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. LÄS MER

 2. 2. Steriliseringslagarna : En kvalitativ studie av steriliseringslastiftningen mellan 1934 och 1975 i media

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Hultén; [2020]
  Nyckelord :Sterilization; Sterilization law; Media; Gender; Gender system.; Sterilisering; Steriliseringslag; Media; Genus; Genussystem.;

  Sammanfattning : Min uppsats handlar om diskussionen om sterilisering i media i samband med steriliseringslagarnas införande 1934, genomförande och avskaffande 1976. Undersökningen har även undersökt hur diskussionen förhöll sig till manligt och kvinnligt. För att möjliggöra denna undersökning har tre frågeställningar besvarats. LÄS MER

 3. 3. Varför är läktarna så tomma på damernas matcher?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Allsvenskan; Damallsvenskan; Damfotboll; Genusperspektiv; Media; Supporterkultur;

  Sammanfattning : Varför är läktarna så tomma på damernas matcher? är en studie där Damallsvenskan och Allsvenskan undersöks utifrån perspektiv om genus och publikintresse. Idrotten sägs vara skapad av män för män, vilket speglar den svenska mansdominerade fotbollen. LÄS MER

 4. 4. Timeout i sportjournalistiken : En kvantitativ studie av genus i svensk sportjournalistik

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ida Funeland; Lisa Johansson; Tova Sundberg; [2020]
  Nyckelord :gender; athletes; #metoo; coverage rate; the gender of the writer; sports journalism; kön; idrottsutövare; #metoo; täckningstal; skribentens kön; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader i hur manliga och kvinnliga idrottsutövare porträtteras i svenska tidningars sportjournalistik, utifrån tre centrala faktorer (1) tidsperspektiv, (2) täckningstal och (3) skribentens kön. Frågeställningar: • Har #metoo påverkat porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? • Påverkar tidningars täckningstal porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? • Påverkar skribentens kön porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? Teorier: Dagordningsteorin, gestaltningsteorin, tystnadsspiralen, medielogik Metod: I denna studie har vi använt oss av metoden kvantitativ innehållsanalys och genomfört undersökningen på två svenska tidningar, Aftonbladet och Nya Wermlands-tidningen. LÄS MER

 5. 5. Förskolepedagogers bemötande av barn utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adisa Jakic; Angelica Hren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med detta arbete var att undersöka vilka innebörder pedagoger ger genusarbete i förskolan genom att analysera pedagogers berättelser om sitt bemötande av barn med olika kön i förskolans verksamhet. Studien har utgått från tre frågeställningar; Vad menar pedagoger med genusarbete? Vad och hur berättar pedagoger om sitt bemötande av barn med olika kön i förskoleverksamheten? Vilken betydelse ges kön i bemötandet av barn med olika kön i förskoleverksamheten? Studien bygger på kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har gjorts med fem informanter på två olika förskolor. LÄS MER