Sökning: "Från ensamhet till gemenskap och hur det kommer sig: En studie om faktorer som kan påverka äldre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Från ensamhet till gemenskap och hur det kommer sig: En studie om faktorer som kan påverka äldre.

  1. 1. Från ensamhet till gemenskap och hur det kommer sig : En studie om faktorer som kan påverka äldre personers väg från ensamhet till gemenskap

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

    Författare :Maria Nord Berge; [2016]
    Nyckelord :elderly; loneliness; togetherness; social activity; health-promoting factors; SOC; äldre personer; ensamhet; gemenskap; social aktivitet; hälsofrämjande faktorer; KASAM;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka faktorer som kan leda till och påverka äldre personers deltagande i en social gruppaktivitet riktad till ensamma äldre. Då känslan av ensamheten kan ge stora negativa effekter för den äldre är det viktigt att öka förståelsen och kunskapen om de fenomen och faktorer som påverkar och leder till mer gemenskap och välbefinnande. LÄS MER