Sökning: "Frailty"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Frailty.

 1. 1. Kan tillskott av essentiella aminosyror utan samtidig träning öka muskelmassa hos friska äldre och äldre med sarkopeni? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Axelie Peterson; Donny Karlsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :essentiella aminosyror; muskelmassa; äldre; sarkopeni; frailty; essential amino acids; muscle mass; elderly; sarcopenia;

  Sammanfattning : Title: Can supplements of essential amino acids increase muscle mass inhealthy elderly and elderly with sarcopenia?- A systematic reviewAuthor: Axelie Petersson and Donny KarlssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgram: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018Background: Older people (> 65 years) form a large part of the population and are the largestpatient group in health care. Reduced muscle mass and muscle function are a natural part ofaging, and in elderly patients the process of muscle synthesis is impaired. LÄS MER

 2. 2. Tidens tand : Äldre individers upplevelse kring användandet av ett tekniskt hjälpmedel som påminnelse för tandborstning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Caroline Falkenström; [2018]
  Nyckelord :fragile elderly; independent elderly; oral health; oral hygiene; trigger; munhygien; oberoende äldre; oral hälsa; sköra äldre; trigger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmågan att utföra oral egenvård kan påverkas av skörhet hos äldre, därmed krävs fler för gruppen anpassade hjälpmedel. Syfte: Att hos sköra äldre i ordinärt boende analysera upplevelsen av att använda ett tekniskt munhälsohjälpmedel, en så kallad trigger, för påminnelse av tandborstning. LÄS MER

 3. 3. Finns evidens för att frailty hos äldre kan behandlas med fysisk aktivitet och nutrition : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maja Broberg; Anette Glöde; [2017]
  Nyckelord :Frailty; physical activity; nutrition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning om att förebygga och motverka sköra tillstånd hos äldre är mer aktuellt idag än någonsin då befolkningsmängden i världen stiger och andelen äldre ökar. Frailty är den internationella benämningen på skörhet, som också används som diagnos. LÄS MER

 4. 4. Komplexiteten av att vårda sköra äldre ur ett sjuksköterskeperspektiv : Helheten- att inte förlora sig i en del

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Augusta Hjelmberg; Maria Steen; [2017]
  Nyckelord :frail older people; complexity; nursing; nursing perspective; organizations; relatives; sköra äldre; komplexitet; omvårdnad; sjuksköterskeperspektiv; organisationer; anhöriga;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Antalet äldre ökar i samhället vilket gör att sköra äldre också blir fler. Flertalet av de patienter som söker sig till hälso- och sjukvården är äldre och sköra som behöver få tillfredställande vård i hela vårdkedjan. LÄS MER

 5. 5. Prediction of Biological Age

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Anastasiia Buslova; [2017]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The biological age (BA) equation is a prediction model that utilizes an algorithm to combine various biological markers of ageing. This model has been used to assess the ageing process in a more precise way and may predict possible diseases better as compared with the chronological age (CA). LÄS MER