Sökning: "Framgångsrika skolor"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Framgångsrika skolor.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av HBTQ-certifiering : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Jälén; Emilia Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ; school health; school nurse; norm criticism; fundamental values; Hbtq; elevhälsa; skolsköterska; normkritik; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga hbtq-personer upplever mer diskriminering och sämre hälsa än andra unga. Skolan utgör en viktig arena för att skapa en inkluderande och hälsofrämjande miljö. Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska alla behandlas lika oavsett kön eller sexuell läggning. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledning för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - i brytpunkten mellan gymnasiestudier och vidare studier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anette Dahlqvist; Hanna Lewin; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF ; Careership; brytpunkter; övergångar; self-efficacy; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Mellan gymnasiestudier och vidare studier uppstår en institutionell brytpunkt. Förmågan att hantera en brytpunkt är olika men individer med neuropsykiatriska nedsättningar har särskilt svårt att ta sig igenom brytpunkter och efterföljande övergångar utan stöd. LÄS MER

 3. 3. Framgångsrika faktorer i mötet med elever som är i svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Theander Lindskog; Monika Majewska Mroczkowska; [2019]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; lärarens roll; lärarens teoretiska bas; lärarkompetens; lärmiljö; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att presentera resultat som forskning har visat som framgångsrika i mötet med elever i lässvårigheter. Genom en sökprocess i olika databaser har vi granskat ett flertal artiklar, med relevans inom ämnet. LÄS MER

 4. 4. Hjälp! Jag förstår inte. : Hur skolor arbetar med SUM-elever på organisations- och gruppnivå.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Frida Thelenius; Hanna Bäckman; [2019]
  Nyckelord :specialundervisning; matematiksvårigheter; arbetssätt; inkludering; delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om hur skolor, på organisations- och gruppnivå, organiserar och genomför undervisning för att SUM-elever ska nå målen utifrån kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3. Studien presenterar tidigare forskning inom området specialpedagogik tillsammans med exempel på framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder i mötet med elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Pojkars lägre måluppfyllelse i skolan : En intervjustudie med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Enebjörk; Elisabeth Lindström; [2019]
  Nyckelord :causes; equality; gender differences; standards; jämställdhet; könsskillnader; normer; orsaker;

  Sammanfattning : Genom studiens syfte som var att studera hur specialpedagoger och lärare i grundskolan uppfattade orsaker till skillnader i måluppfyllelse för pojkar respektive flickor, samt vilka arbetssätt som användes för att kunna motverka den problematiken, ville vi bidra till ökad kunskap. Bakgrund och tidigare forskning behandlade olika styrdokument, hur könsbegreppet kunde förstås inom pedagogiken, könsskillnader i måluppfyllelse samt olika förklaringar och framgångsrika metoder för att motverka dessa skillnader. LÄS MER