Sökning: "Framtida flerbostadshus"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Framtida flerbostadshus.

 1. 1. Solbergsparken : ett gestaltningsförslag för parkområdet Solberget i Växjö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Svantesson; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; Solberget; Solbergsparken; Hovsbergsparken; privat; semiprivat; halvprivat; halvoffentligt; offentligt; tydligt; tryggt; tillgänglig;

  Sammanfattning : “For over a thousand years, Solberget has proudly guarded life in Växjö. The famous mountain carries a long and captivating history. With the stories of that time in mind, a new grand story is born. A story about life on the mountain and the people who now make the place to their home”* (Bergön, 2018, p. LÄS MER

 2. 2. Statlig kreditgaranti som styrmedel för energieffektivisering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Nylund; Lovisa Rendert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate the possibilities of introducing a state credit guarantee for energy efficiency of apartment buildings. Heating and hot water in apartment buildings account for about 8% of Sweden's total energy use and many of the buildings have potential to greatly reduce its energy use. LÄS MER

 3. 3. Spånga Stadsdelshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lukas Kvist Wiberg; [2020]
  Nyckelord :brick; townhall; Spånga;

  Sammanfattning : Stadsdelshuset ämnar att undersöka både platsens och programmets dualism.Spånga, som omtalas som Spånga socken i skrift så tidigt som 1300-tal, har genom sina historiska och samtida lager ett motsatsförhållande, där Spånga till allra största del utgörs av stora villa-områden från tidigt 1900-tal präglas stationsområdet och Spånga torg av modernare flerbostadshus, punkthus, bussterminalen och pendeltågsstationen. LÄS MER

 4. 4. Lokaler i bottenvåningar i flerbostadshus; detaljplaneregleringar och dess konsekvenser. En studie av Liljeholmskajen i Stockholm m.fl.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Hamsten; Rebecca Wedberg; [2020]
  Nyckelord :Användningsbestämmelse; bostadsrättsförening; centrumändamål; detaljplan; flexibilitet; förvaltning; aktiv bottenvåning; hyreslokaler; 3D-fastighetsbildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is mainly to do a follow-up investigation considering the establishment of non-housing premises on the ground floor in dwelling houses at Liljeholmskajen in Stockholm. In detailed development plans, the usage of the ground can be regulated with usage provisions and sometimes a developer must build something particular that the city’s planners decide, without other options. LÄS MER

 5. 5. Kalibrering och validering av en IDA ICE modell : Ett flerbostadshus från 1970-talets miljonprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Olof Östlin; Mikaela Sjödén Havik; [2020]
  Nyckelord :IDA ICE; COMSOL Multiphysics; million program; energy signature method; building energy performance; validation; IDA ICE; COMSOL Multiphysics; miljonprogrammet; energisignaturmetoden; energiprestanda; validering;

  Sammanfattning : Aktuellt examensarbete är en fallstudie som utförts på en miljonprogramsbyggnad i Andersberg ägd av AB Galvegårdarna vilka även är uppdragsgivarna. Då miljonprogramsbyggnader är dåligt värmeisolerade och har stora värmeläckage är det idag av stort intresse att se över eventuella förbättringsåtgärder då dessa byggnader har en potential att minska energianvändningen med 50 procent. LÄS MER