Sökning: "Framtida kassaflöde"

Visar resultat 21 - 25 av 31 uppsatser innehållade orden Framtida kassaflöde.

 1. 21. Aktieåterköp i Sverige och sambandet med tillfälliga kassaflöden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Runman; Steven Sandpearl; [2009]
  Nyckelord :återköp aktieåterköp kassaflöde;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi i vilken utsträckning som aktieåterköp använts hos svenska publika företag under åren 2001 till 2008 för att sedan se hur pass avgörande kassaflödet är för motiven bakom valet av utbetalningsmetod. Vi finner att återköp står för en liten del av företagens totala utbetalningar men att återköpen är mer volatila än utdelningarna. LÄS MER

 2. 22. Lastbilsinvesteringar. : En fallstudie av två åkerier i Umeå.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Atena Moghilan; Linda Lindström; [2009]
  Nyckelord :lönsamhet; risk; investering; avskrivning; finansiering; kapitalstruktur; relationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGFöretagens största syfte är att ge ägarna värde. Värde uppstår genom att tillgångar genererarett lönsamt kassaflöde. För att åkerier ska kunna konkurrera med andra behöver deminvestera i lastbilar. Investeringar innebär både möjlighet till framtida avkastning men ävenrisk. LÄS MER

 3. 23. Urval, bedömning och beslutsfattande av Going Concern : - En studie ur ett revisorsperspektiv

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Therese Sterner; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Urval, Bedömning och Beslutsfattande av going concern- En studie ur ett revisorsperspektiv Nyckelord: Going concern, bedömning, revisionsbevis, hård- och mjuk information Bakgrund och problemdiskussion: I yrkesverksamma revisorers arbetsuppgifter ingår det att uttala sig om företagets förmåga att leva vidare under nästkommande år. Den information som företaget presenterar kan bestå av räkenskapsrelaterad information samt verksamhets- och förvaltningsrelaterad information. LÄS MER

 4. 24. En detaljhandelsexpansion till Storbritannien - En finansiell analysav Clas Ohlsons etablering i London

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Krönström; Johan Eriksson; Patrik Ek; [2008-04-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detaljhandelsmarknaden i Europa har vuxit sig allt starkare samtidigt har konkurrenssituationen ökat. Globaliseringen har medfört att gränsdragningen mellan länder minskat och internationalisering av detaljhandelsföretag har blivit allt vanligare. Clas Ohlson har med sin expansion i Norden stärkt sitt varumärke. LÄS MER

 5. 25. Revision eller pengar : Vilka konsekvenser får ett avskaffande av revisionsplikten för bankers kreditbedömning av småföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Teresa Edin; [2007]
  Nyckelord :Revision; kreditbedömning; revisionsplikt;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan 1983 har alla aktiebolag i Sverige haft revisionsplikt, numera är Sverige ett av få länder som fortfarande har revisionsplikt för alla bolag oavsett storlek. Revisionsplikt innebär att en revisor med en professionell, skeptisk inställning skall planera, granska, bedöma och uttala sig om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. LÄS MER