Sökning: "Framtidens revision"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Framtidens revision.

 1. 1. Digitalisering och dess påverkan på revision : En kvalitativ studie med fokus på revisionsprocessen & revisorns roll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Diana Jacobs; Matilda Majoran; [2019]
  Nyckelord :Digitization; Audit; Audit Process; Auditor’s Role; Efficiency and Automation; Digitalisering; Revision; Revisionsprocess; Revisorns roll; Effektivitet och Automatisering;

  Sammanfattning : Digitalisering är en av framtidens starkaste förändringskrafter vilket påverkar revisionsbranschen i en snabb och accelererande takt. Med hjälp av datorer och avancerade programvaror har tekniker utvecklats för att på ett mer effektivt sätt genomföra revision. LÄS MER

 2. 2. Ungskogsgödsling i granskog - potentiell åtgärd för framtidens skogsbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Sunesson; Anders von Mecklenburg; [2018]
  Nyckelord :Fertilization; Norway spruce; intensive growth; practical scale; ungskogsgödsling; intensivodling; gran; operationell praktiskt skala;

  Sammanfattning : The demand of wood products will increase in the future when fossil-based fuel will be replaced by fossil free fuels. To meet the growing demand in the future, production increasing measurements must have to be done today. One of the most effective measurements, that increases production, is fertilization in young stands of spruce. LÄS MER

 3. 3. Ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Klara Olofsson; Alice Zettervall; [2017]
  Nyckelord :Business student`s expectations; audit; work in itself; work-life balance; exposure; Ekonomstudenters förväntningar; revision; arbetsuppgifter; work-life balance; exponering;

  Sammanfattning : Det har blivit ett problem för revisionsbyråer när en nyanställd slutar redan inom de första åren på byrån, av anledningen att deras förväntningar inte stämde överens med verkligheten. Då ekonomstudenter är framtidens yrkespersoner inom branschen är det därför viktigt att förstå de förväntningar ekonomstudenterna har på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance samt förklara vad dessa förväntningar kan förklaras av. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och automatisering av revisionen : Hur kan den påverka samt hanteras av branschen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Andersson; Tim Engström; [2016]
  Nyckelord :Future of auditing; continuous auditing; digitalization; automation; Framtidens revision; löpande revision; digitalisering; automatisering;

  Sammanfattning : I den rådande ekonomiska miljön tenderar företag att använda sig av IT-system i högre utsträckning för att dokumentera och processa affärstransaktioner. Digitalisering ses som en drivkraft till de mest grundläggande och långsiktiga förändringarna i samhället och Digital i realtid ses som en viktig trend de kommande 10-20 åren för redovisnings- och revisions-branschen. LÄS MER

 5. 5. Intern processkvalitet Region Bygg Mellersta : Totalkvalitetsgranskning på en byggregion i Peab Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Anshammar; [2016]
  Nyckelord :Total quality; Peab; internal function; own controls.; Totalkvalitet; Peab; internverksamhet; egenkontroller.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Studiens syfte var att bidra till framtidens kvalitetsarbete i byggbranschen och att utveckla arbetet med kvalitet. I studien kartläggs om det finns faktorer som påverkar kvaliteten i större utsträckning än andra faktorer. LÄS MER