Sökning: "Francela Sandoval"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Francela Sandoval.

  1. 1. Revisorstudenters etiska förhållningssätt : en kvantitativ studie om personliga egenskapers påverkan på revisorstudenters etiska förhållningssätt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :My Nguyen; Francela Sandoval; [2015]
    Nyckelord :Etik; moralfilosofiska skolor; handlingsdeontologi; ekonomisk egoism; handlingsutilitarism; personlig dygd; regeldeontologi; revisorstudenter; ålder; kön; kultur;

    Sammanfattning : Revisorn betraktas som länken mellan företaget och företagets intressenter. Revisorn besitter en viktig position i samhället eftersom hen genom sin granskning av företagets redovisning ökar förtroendet för den finansiella marknaden. LÄS MER