Sökning: "Francesca Linder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Francesca Linder.

  1. 1. The Footprints of a Gigantic Hound : En komparativ analys av Arthur Conan Doyles roman The Hound of the Baskervilles och adaptionen ”The Hounds of Baskerville” i BBC:s TV-serie Sherlock

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

    Författare :Francesca Linder; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen görs en komparativ analys av Arthur Conan Doyles roman The Hound of the Baskervilles (1902) och adaptionen ”The Hounds of Baskerville” (2012) i BBC:s TV-serie Sherlock (2010-). Avsikten med analysen är att besvara frågeställningen: Hur har man gått tillväga i framställandet av berättelsen och karaktärerna i romanen respektive adaptionen?Analysen berör likheter och skillnader i dels handlingen och kontexten i verken och dels huvudkaraktärernas personligheter och relation till varandra. LÄS MER