Sökning: "Francesco Marconi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Francesco Marconi.

  1. 1. Model for Central Counterparty Risk with Stochastic Default Intensities

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Francesco Marconi; [2021-09-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER