Sökning: "Francois Johnson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Francois Johnson.

  1. 1. Flag-burning in the USA - freedom of expression ?

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Francois Joseph Nkounga; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This study is focused on whether flag-burning in the USA is protected by the First Amendment to the U.S. Constitution or not? The background of the study is the 1984 Dallas flag-burning. The theoretical framework consists of the Liberty theory with Freedom of Expression and the Harm Principle as main concepts. LÄS MER