Sökning: "Frank Larsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Frank Larsson.

 1. 1. Konflikter och Känslor på Arbetsplatsen : En studie om sambandet mellan upplevd konfliktnivå, konflikthanteringsstil och ledares emotionella intelligens 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Frank; Jenny Larsson; [2020]
  Nyckelord :emotionell intelligens; konflikthanteringsstil; konfliktnivå; ledarskap; arbetsgrupp;

  Sammanfattning : Studien undersökte om chefers emotionellt intelligenta beteende och de anställdas egen konflikthanteringsstil predicerade den upplevda konfliktnivån i en arbetsgrupp. En kvantitativ enkätstudie utfördes och deltagare rekryterades online via det sociala mediet Facebook. LÄS MER

 2. 2. Industriellt bostadsbyggande : En analys av modulbyggandets begränsningar och utvecklingsmöjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Simon Näslund; Frank Larsson; [2018]
  Nyckelord :Industrial building; Module; Modular building; Lean; BIM; Relations in a building process; Planning; Industriellt byggande; Modul; Modulbyggnation; Lean; BIM; Relationer i byggprocess; Projektering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka och analysera vad det finns för begränsningar och möjligheter med en industriell byggprocess där det byggs med moduler. Den syftar även till att undersöka relationerna mellan en projektör, entreprenör och leverantör i en industriell byggförsörjningskedja och hur dessa relationer kan utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av att ens barn dött till följd av cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Stina Larsson; Emelie Frank; [2017]
  Nyckelord :Parents; experience; childhood cancer; death.; Föräldrar; erfarenhet; barncancer och död;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: När ett barn drabbas av livshotande sjukdom påverkar det hela familjen och deras livssituation. Sorgen hanteras på olika sätt beroende på individuella egenskaper och vilket stöd de fått. Sjuksköterskans stöd till föräldrar med döende barn är avgörande för hur sorgen hanteras. LÄS MER

 4. 4. Möten mellan pedagoger och förskolebarn i utomhusmiljö : En observation av pedagogik i naturnära miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Susanne Frank; Susanne Larsson; [2015]
  Nyckelord :Barns intressen; pedagogers bemötande; plats; utomhuspedagogik; utvecklingspedagogik; variationsteori;

  Sammanfattning : I denna undersökning har vi försökt ta reda på hur pedagoger tillvaratar barns intressen i utomhusmiljö. Även platsens betydelse i samband med utomhuspedagogik har diskuterats. Syftet med undersökningen var att studera vad barn intresserar sig för utomhus och hur pedagoger bemöter och tillvaratar detta. LÄS MER