Sökning: "Frans Gillberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frans Gillberg.

  1. 1. En undersökning av gränssnittet mellan auditiv och visuell platsgestaltning

    L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

    Författare :Frans Gillberg; [2009]
    Nyckelord :ljudkonst; Scaniaparken; intervention; ljudinstallation; musik; konst; gestik; performativitet; mellanrum; landskapsarkitektur; curatoriell; handling; praktik;

    Sammanfattning : Det överordnade syftet med examensarbetet är att agera platsskapande landskapsarkitektur. Studiens mål är därför att formulera hur ett curatoriellt handlande med ljudinstallationer, musik och performance kan betraktas som platsgestaltning och som arkitektur. LÄS MER