Sökning: "Fred Norman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fred Norman.

 1. 1. Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Norman; Fred Berntson; Sebastian Petersson; [2019]
  Nyckelord :Stock Analysts; target price; asymmetric information; error prognosis; recommendation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet? Slutseminarie: 03/06/2019 Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Sebastian Petersson, Fred Berntson och Erik Norman Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Aktieanalytiker, riktkurs, informationsasymmetri, felprognos, rekommendation Syfte: Syftet är att undersöka om analytikernas pricksäkerhet i riktkurser blir sämre ju mer informationsasymmetri bolaget i fråga har. Med informationsasymmetri menas i detta sammanhang att en part har fördelen av att ha större insikt och kunskap om företaget än vad den andra parten har. LÄS MER

 2. 2. All makt utgår från Väst : En kritisk diskursanalys av Afghanistans politiska rekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emma Svensson; [2006]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Afghanistan; legitimitet; hegemoni; rekonstruktionsarbete; normer och värderingar; demokrati; världssamfundet; FN; liberalism; Väst som norm; säkerhet;

  Sammanfattning : Syften med denna uppsats är att studera vilka normer och värderingar som ligger till grund för rekonstruktionen av Afghanistans regeringsinstitutioner, samt vilka strukturer som gör att dessa normer är de hegemoniska globalt. I mitt analysarbete har jag framförallt använt mig av Norman Faircloughs textnära kritiska diskursanalys och ”Världssamhällemodellen”, där begrepp såsom legitimitet och hegemoni står i fokus. LÄS MER