Sökning: "Freddy Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Freddy Larsson.

  1. 1. Batterielektriska lastbilar i Malmö stad - en fallstudie i citydistribution

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

    Författare :Freddy Larsson; [2019]
    Nyckelord :Batterielektrisk; lastbil; rutt; körschema; GPS; Öresund; Greater Copenhagen; Battery Electric Truck; route; Skåne; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Enligt Trafikverkets siffror ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 0,5 % under 2018 samtidigt som de måste minska med 8 för att nå de uppsatta målen. Ökningen berodde främst på en ökad lastbilstrafik. Det krävs flera lösningar för att nå detta mål. LÄS MER