Sökning: "Frederick Winslow Taylor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frederick Winslow Taylor.

  1. 1. Taylor och Fayol i praktiken : Vilken kompetens efterfrågas vid chefsrekrytering?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Mattias Löttiger; Rickard Fagerudd; [2012]
    Nyckelord :Taylorism; Fayolism; Headhunting; Executive Search; Competence; Karin Holmblad Brunsson; Frederick Winslow Taylor; Henri Fayol; Taylorism; Fayolism; Headhunting; Executive Search; Kompetens; Chefsrekrytering; Karin Holmblad Brunsson; Frederick Winslow Taylor; Henri Fayol;

    Sammanfattning : Bakgrund: Karin Holmblad Brunsson, forskare på Uppsala Universitet, har genom sin forskning tolkat Frederick W. Taylor och Henri Fayols forskning inom management med den slutsatsen att det finns ett gap mellan teori och praktik. LÄS MER