Sökning: "Fredrica Söderlind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrica Söderlind.

  1. 1. Högre nivåer av medvetenhet hos chefer : ett värderingsskifte

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Fredrica Söderlind; [2015]
    Nyckelord :Level of consciousness; Nivå av medvetenhet; Ledarskap; Medvetande;

    Sammanfattning : Ett globalt paradigmskifte sker från traditionella värderingar till självuppfyllande värderingar, vilket får konsekvenser för individer och organisationer. Skiftet kräver högre nivåer av medvetenhet. LÄS MER