Sökning: "Fredrick Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrick Nilsson.

  1. 1. Finansiella effekter av reglering En ex-ante studie av Bokföringsnämndens reglering av progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrick Nilsson; Gustav Lindberg; Niklas Linnér Jerreling; [2014]
    Nyckelord :Accounting regulations; Depreciation; Cooperative building society; Hedonic Pricing model; Market value; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER