Sökning: "Fredrik Aiff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Aiff.

  1. 1. Att återskapa natur : En fallstudie om sambandet mellan natur och kultur i naturvårdsprojekt

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

    Författare :Fredrik Aiff; Eric Axelsson; [2022]
    Nyckelord :Nature; culture; rewilding; landscape; nature conservation; cultural landscape; Natur; kultur; återförvildning; landskap; naturlandskap; kulturlandskap;

    Sammanfattning : Människans påverkan på naturen har skapat stora problem som hotar allt liv på jorden. Den häruppsatsen tar avstamp i naturvårdsmetoden rewilding som i grunden går ut på att återskapanågonting som en gång har varit. LÄS MER