Sökning: "Fredrik Buve"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Buve.

  1. 1. Svensk skog som investering - skyddar en skogsinvestering mot oväntad inflation?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Buve; Martin Svensson; [2011]
    Nyckelord :Alternativa investeringar; Skog; Regression; Inflation; Oväntad inflation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur väl en investering i skog fungerar som alternativ till traditionella investeringar så som aktier och räntebärande tillgångar, med avseende på avkastning, risk och inflationsegenskaper. Studien genomförs med en deduktiv ansats där en kvantitativ metod kommer att användas för att utreda uppsatsens syfte. LÄS MER