Sökning: "Fredrik Carlzon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Carlzon.

  1. 1. Avslappning i klassrummet : En hermeneutisk studie om klassrummets yttre press och inre stress

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Fredrik Carlzon; [2020]
    Nyckelord :avslappning; avspänning; musikundervisning; stress; studiero;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv utforska på vilka sätt några högstadieelever upplever avslappning förlagd i början av några musiklektioner. Forskningsfrågorna är: Hur upplevs stunden med avslappning? Hur erfars den efterföljande lektionen? Vilka upplevelser bär de med sig från dessa stunder? I bakgrunden presenteras styrdokument och forskning kring studiero i skolan, vad stress är för något och hur den kan motverkas samt forskning om avslappning och avspänning. LÄS MER