Sökning: "Fredrik Fagrell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Fagrell.

  1. 1. Nya driftstrategier för minskad användning av bioolja under tidsperioder med spetslaster : Driftkartläggning, modellering, simulering och visualisering av Trollhättan Energis fjärrvärmeproduktion 2015–2017

    Master-uppsats,

    Författare :Fredrik Fagrell; [2018]
    Nyckelord :linjärprogrammering; produktionsplanering; optimering; fjärrvärme;

    Sammanfattning : Världssamfundet är överens om att människan bidrar till negativa klimatförändringar. Förbränning av bränslen släpper ut växthusgaser. Dessa bidrar till kraftigare väderomslag, översvämningar och utbredning av torrområden. Förändringarna kan bromsas upp genom minskade utsläpp. LÄS MER