Sökning: "Fredrik Fernström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Fernström.

  1. 1. Den vägledande kommunikationen: En studie om Inbound Marketings potentiella värde i offentliga organisationer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Fredrik Fernström; Joel Brisinger; [2021]
    Nyckelord :Inbound Marketing; New Public Management; offentliga organisationer; strategisk kommunikation; extern digital marknadskommunikation; marknadsföring; utifrån-och-in perspektiv; public organizations; strategic communication; external digital marketing communication; marketing; outside-in perspective; Social Sciences;

    Sammanfattning : Digitaliseringen och framväxten av internet har inneburit stora förändringar i hur organisationer kommunicerar externt, och forskning indikerade att nya digitala marknadsföringsstrategier som Inbound Marketing hade en ökad effektivitet hos privata företag till följd av det nya digitala landskapet. Trots detta fanns inga tidigare studier kring strategins potentiella värde för offentliga organisationer. LÄS MER