Sökning: "Fredrik Grund"

Visar resultat 1 - 5 av 419 uppsatser innehållade orden Fredrik Grund.

 1. 1. “Att göra pengarna värda” - en kvalitativ studie om konsulters delaktighet i organisationens företagskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Austlid; Fredrik Zorondo Silverbern; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konsult- och bemanningsbranschen slog nytt rekord år 2016 då det rapporterades om att 1,7% av Sveriges befolkning var sysselsatta inom branschen, och att omsättningen uppgick till 32 miljarder SEK (Kompetensföretagen, 2017). I dagsläget finns inga indikationer på att tillväxten kommer att stagnera, tvärtom fortsätter företag att nyttja extern arbetskraft i allt högre utsträckning (Statistiska Centralbyrån, 2018). LÄS MER

 2. 2. Modeling of non-maturing deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Fredrik Stavrén; Nikita Domin; [2019]
  Nyckelord :Financial mathematics; time series analysis; replicating portfolio; risk management; risk analysis; econometric anaylsis; non-maturing deposits; SARIMA; Random forest regression; EBA; BCBS; Finansiell matematik; tidsserieanalys; replikeringsportfölj; riskhantering; riskanalys; Ekonometrisk analys; Icke-tidsbunden inlåning; ARIMA; SARIMA; SARIMAX; Random Forest Regression; EBA; BCBS;

  Sammanfattning : The interest in modeling non-maturing deposits has skyrocketed ever since thefinancial crisis 2008. Not only from a regulatory and legislative perspective,but also from an investment and funding perspective.Modeling of non-maturing deposits is a very broad subject. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av urininkontinens : - En litteraturöversikt med syfte att belysa bäckenbottenträning som egenvårdsbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jane Josefsson; Fredrik Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; bäckenbottenträning; sjuksköterskans roll; upplevelser; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens påverkar individens hälsa och välmående. Sjuksköterskansbetydelse för att identifiera patienter med urininkontinens, och påbörja rättutredning/behandling, är avgörande. Dorothea Orems egenvårdsteori ger en grund tillförståelsen av egenvårdsbehov, för att uppnå hälsa. LÄS MER

 4. 4. Motivation i matematik ur ett lärarperspektiv åk 5-6

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Fredrik Ehrling; [2019]
  Nyckelord :Förväntan-värde-teori expectancy-value theory . Inre värde. Nyttovärde. Personligt värde. Kostnad. Förväntningar.;

  Sammanfattning : Matematik är ett av grundskolans kärnämnen, och matematiska kunskaper är avgörande för att människan ska klara vardagen i det moderna samhället. Elever är olika motiverade att lära sig matematik, och lärare har olika sätt att arbeta för att motivera dem. LÄS MER

 5. 5. Förintelsen, ett mångfacetterat undervisningsområde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Jeppsson; [2019]
  Nyckelord :Förintelsen; Historiemedvetande; syfte; Urval; Undervisningsmetod; Bekräftande förhållningssätt; Omprövande förhållningssätt;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag valt att undersöka hur arbetet om förintelsen tar sig uttryck genom att intervjua historielärare i årskurserna 7–9. Genom att fokusera på vilket syfte historielärare har med att undervisa om förintelsen för att sedan se hur detta påverkar lärarnas urval av historiskt stoff samt deras undervisningsmetod har jag försökt skapa mig en förståelse för detta. LÄS MER