Sökning: "Fredrik Hagblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Hagblom.

  1. 1. Klimatfilens och certifieringens roll vid energiberäkningar

    Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

    Författare :Fredrik Hagblom; Kaveh Axell; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om Hagaporten III i Solna klarar Greenbuilding certifieringens krav och jämföra utförda simuleringar med 2009 års uppmätta värden. Syftet är även att hitta klimatfiler som kan ge mer överensstämmande värden av energianvändningen, mot dagens klimatfil Bromma 77 och avgöra om Bromma 77 bör ersättas med nya klimatfiler. LÄS MER