Sökning: "Fredrik Halling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Halling.

  1. 1. Employer Branding i offentlig sektor: Initial påverkan av imagearbete för rekrytering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joakim Carlsson; Vincent Janér; Fredrik Halling; [2017]
    Nyckelord :Employer Branding; Brand Image; Brand Personality; Organisatorisk Legitimitet; Fokusgrupper; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för hur nya image- och varumärkesbyggande aktiviteter initialt påverkar statliga arbetsgivares rekryteringsförutsättningar. Metod: En kvalitativ tvärsnittsstudie har genomförts med ett hermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER