Sökning: "Fredrik Hederstierna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Hederstierna.

  1. 1. Decision under uncertainty : Investment in a human resource

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

    Författare :Emil Numminen & Fredrik Falkenback; [2003]
    Nyckelord :Decision under uncertainty; Traditional decision analysis; Real option analysis; Expected monetary value; EMV; Certainty monetary equivalent; CME; Expected opportunity loss; EOL; Ellsberg paradox; Bayes theorem; Decision tree; decision matrix; states; events; strategies;

    Sammanfattning : Title: Decision under uncertainty - Investment in a human resource Authors: Emil Numminen & Fredrik Falkenback Thesis advisor: Anders Hederstierna Purpose: To determine how well models for decisions under uncertainty can describe an investment in a human resource. Method: A standardized structured expert interview with a decision maker of human resources investments was made. LÄS MER