Sökning: "Fredrik Hjortblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Hjortblad.

  1. 1. Män som marknadsföring : En kvantitativ studie om män och maskulinitet i reklam riktad till olika mediegenerationer genom olika TV-plattformar

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Fredrik Hjortblad; [2014]
    Nyckelord :Gender; masculinity; advertisement; media generations; generations; quantitative content analysis; Genus; maskulinitet; reklam; mediegenerationer; generationer; kvantitativ innehållsanalys.;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera hur män och maskulinitet framställs i reklam riktad till olika mediegenerationer genom olika TV-plattformar. Frågeställningarna har sitt fokus i att tydliggöra hur männen framställs i reklaminslagen genom bland annat hur de agerar, vilka personlighetstyper som uppvisas och även vilka likheter och skillnader som kan påvisas mellan de olika mediegenerationerna. LÄS MER