Sökning: "Fredrik Issa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Issa.

  1. 1. Nedskrivningar av goodwill : En studie om handlingsutrymmet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Carl Fredrik Sundelin Svendsen; Ilona Issa; [2011]
    Nyckelord :Goodwill; Impairment; Annual reports; IASB; Institutional theory; Interpretivism; Commodity industry; Energy industry; Arbitrariness; Goodwill; Nedskrivning; Årsredovisningar; IASB; Institutionell teori; Interpretivism; Råvarubranschen; Energibranschen; Godtycke;

    Sammanfattning : Bakgrund: Redovisning syftar till att ge en historisk bild av en organisation – ett företag eller en koncern. Skillnaden mellan den bild som baserar sig på redovisningsprinciper (och regler) och en bild, vilken som helst, är jämförbarheten. Goodwillned-skrivningar skapar problem med just jämförbarheten. LÄS MER