Sökning: "Fredrik Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden Fredrik Larsson.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av kvalitetstest på en drossel : En helhetslösning åt företaget Tramo-ETV

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Fredrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Drossel; Högspänningstest; Induktanstest; PLC; Automatisering; Effektivisering; Kvalitetssäkra;

  Sammanfattning : En drossel genomgår ett högspänningstest och ett induktanstest för att kvalitetssäkras. Studien tittar på hur en automatisering av de två testen kan ske samt hur det påverkar Tramo-ETV.Drosseln är en typ av spole som kan dämpa störningar, skydda mot transienter eller återställa fasvinkeln vid kapacitiv last. LÄS MER

 3. 3. EU-Taxonomin från icke-finansiella företags perspektiv : En kvalitativ studie om hålbarhetsredovisning och hållbarhetsstyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lukas Larsson; Fredrik Lindeborg; [2021]
  Nyckelord :EU-taxonomi; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsstyrning; intressenter; legitimitet; vattenkraft; icke-finansiella företag;

  Sammanfattning : Title  The EU Taxonomy from non-financial enterprises perspective - A qualitative study on sustainability reporting and management.  Purpose  The purpose of this essay is to get a better understanding of how the EU Taxonomy will impact non-financial enterprises sustainability reporting and management and what that implies for the non-financial enterprise's legitimacy and relation to stakeholders. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Global Warming on the Indoor Environment : A Simulation Study on Single – Family Houses in the Stockholm Region

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Julia Andersson; Fredrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Indoor Environment; Climate Change; IDA ICE; Sustainability; Stockholm; Single - Family Houses; Inomhusklimat; Klimatförändringar; IDA ICE; Hållbarhet; Stockholm; Småhus;

  Sammanfattning : In this thesis, the main objective has been to simulate and evaluate the change between the indoor climate today and 2070, due to climate change. The model created was built by parts chosen based on solutions and material commonly used when building single-family houses in the Stockholm region in 2020. LÄS MER

 5. 5. Högt teknologiskt förtroende för en blockkedjebaserad tjänst inom informationshantering : UX designprinciper

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Fredrik Larsson; Bertil Skeppar; [2021]
  Nyckelord :Människa-Dator-Interaktion; Användarupplevelse design; Användbarhet; Användargränssnittsdesign; Teknologiskt förtroende; Blockkedjor; UX-design; Informationshantering;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse över UX designprinciper för att designaför högt teknologiskt förtroende på en digital tjänst som baseras på blockkedjeteknologi inominformationshantering. Studien syftar också till att skapa förståelse över om det är möjligt attskapa en blockkedje baserad digital tjänst med högt teknologiskt förtroende för personer somska genomföra en begagnad bilaffär. LÄS MER