Sökning: "Fredrik Lindberg Zetterberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Lindberg Zetterberg.

  1. 1. Stålfiberarmerad betong för platta på mark : -En kostnads- och sprickbreddsanalys

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Författare :Fredrik Lindberg Zetterberg; [2012]
    Nyckelord :Stålfiber; betong; sprickbredd; ekonomi;

    Sammanfattning : Abstract Today there is an opportunity to reinforce concrete with steel fiber reinforcement. In some cases, completely replace the conventional reinforcement. Replacing conventional mesh reinforcement with steel fiber reinforcement in slabs on ground has shown economic benefits, less crack width and less reinforcement amount. LÄS MER